Ubezpieczenie jako forma zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Starając się o kredyt hipoteczny potencjalny kredytobiorca, zobligowany jest do przedstawienia w banku odpowiedniego zabezpieczenia spłaty przyszłego zobowiązania kredytowego. Oprócz hipoteki, która stanowi podstawowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego, może zdecydować się na jego ubezpieczenie w zakładzie ubezpieczeń, który charakteryzuje się dobrą sytuacją finansową.

Kredyty i ich ubezpieczenie

Bank zawiera z ubezpieczycielem umowę, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia kredytodawcy odszkodowania za poniesione przez niego szkody, które były spowodowane niespłaceniem przez dłużnika kredytu. Można tutaj zaliczyć np. nieuzasadnioną zwłokę w spłacie zadłużenia. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrócenia bankowi wpłaconych przez niego składek np. poprzez potrącenie przez bank z rachunku bankowego dłużnika środków pieniężnych.

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń kredytu

Bardzo często zdarza się tak, iż kredytobiorcy nie potrafią odróżnić poszczególnym umów ubezpieczenia. Według nich fakt, iż kredyt jest ubezpieczony, oznacza, że w sytuacji, w której nie mogą oni spłacić zaciągniętego zobowiązania, dokona za nich tego ubezpieczyciel. Bardzo ważne jest to, aby przed podpisaniem umowy ubezpieczenia zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, w których w szczegółowy sposób zostały przedstawione sytuacje, w przypadku których nastąpi lub też nie wypłata środków przez zakład ubezpieczeń. Najczęściej spotykanymi rodzajami ubezpieczenia kredytu hipotecznego są:

  • ubezpieczenie na wypadek śmierci, w którym spłata przez ubezpieczyciela pozostałej części kredytu następuje w przypadku zgonu kredytobiorcy. Konieczne w tym przypadku jest jednak złożenie zarówno stosownego wniosku, jak i niezbędnych dokumentów, w tym aktu zgonu kredytobiorcy.
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, w którym spłata najczęściej paru kolejnych rat następuje w przypadku utraty przez kredytobiorcę pracy, która nastąpiła bez jego winy. Ubezpieczenie to dotyczy zazwyczaj osób, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Ponadto kredytobiorca zobligowany jest do złożenia wniosku oraz przedstawienia wymaganych dokumentów, które stanowią dowód utraty przez niego pracy bez jego winy.
  • ubezpieczenie niskiego/brakującego wkładu własnego, które zapewnia spłatę jedynie tej części kredytu, która odpowiada różnicy między wkładem, który został wniesiony przez klienta a wkładem wymaganym przez bank.
  • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, które zapewnia wypłatę odszkodowania za szkody powstałe wskutek np. pożaru czy powodzi. Co ważne, świadczenie wypłacane jest kredytodawcy na poczet spłaty zadłużenia, w związku z czym, kredytobiorca nie otrzymuje żadnych pieniędzy na przeprowadzenie remontu nieruchomości.